Przeglądy instalacji elektrycznej – kiedy i jak często?

Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych służą ocenie ich stanu technicznego oraz zapewnieniu niezawodności działania i bezpieczeństwa użytkowania.
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje diagnostyki w tym zakresie:

  • badania i pomiary odbiorcze – dotyczą instalacji i urządzeń elektrycznych nowo instalowanych lub modernizowanych; mają potwierdzić gotowość ich oddania do niezawodnego i bezpiecznego użytkowania w miejscu zainstalowania,
  • badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne) – służą sprawdzeniu czy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych nie pogorszył się na skutek użytkowania w stopniu zagrażającym niezawodności i bezpieczeństwu dalszej ich eksploatacji.

Przeglądy odbiorcze instalacji elektrycznej poprzedzają oddanie jej do użytkowania po zainstalowaniu lub modernizacji. Przeglądy okresowe – na mocy ustawy Prawo Budowlane – powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat.